bg-header
bg-header

  • block home
  • Trang chủ » tranh phù điêu thuận buồm xuôi gió
  • block sep

tranh phù điêu thuận buồm xuôi gió

Tranh-phu-dieu-thuan-buom-xuoi-gio

  • Ý nghĩa tranh Thuận Buồm Xuôi Gió

    Hình tượng tranh đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 一 生 之 計 在 於 勤 帆 汎 江 中 破 白 雲 風 順 五 湖 隨 所 适 順 心 順 力 自 無 貧 Nhất sinh chi kế tại ư cần Phàm phiếm giang trung phá bạch vân Phong thuận ngũ hồ tuỳ »