bg-header
bg-header


ý nghĩa tranh cửu ngư

Is_tag

  • Ý nghĩa tranh cửu ngư quần hội

     Tranh cửu ngư quần hội hay quần ngư tranh thực là bức tranh họa chín con cá chép. Họa cảnh gốc bức tranh vào buổi đêm trăng. Mặt trăng in hình xuống đáy nước. Đàn chép mẹ con thích thú quây quần lại quanh ảnh trăng. Ngày nay có nhiều biến thể tranh khác nhau »