bg-header
bg-header


tranh đồng vinh quy bái tổ

Is_tag

  • Ý NGHĨA TRANH VINH QUY BÁI TỔ

    Ý nghĩa tranh: Vinh Quy Bái Tổ   Theo sử sách ghi lại vào năm 1484, Vua Lê Thánh Tôn ban lệ “Bia Đá Đề Danh”, nghĩa là ghi lại danh tính của các tân khoa tiến sĩ trong các kỳ thi, bằng cách khắc vào bia đá, dựng ở Văn Miếu tại cố đô »