bg-header
bg-header


tranh phù điêu bằng đồng

Is_tag

  • Ý nghĩa và ứng dụng tranh phù điêu

    Phù điêu (theo tiếng Latinh Relevo) nghĩa là làm nổi lên. Bản chất của phù điêu là phương cách tạo ra và bố trí các khối hình trên một mặt phẳng nền. Bố cục phù điêu có thể phân ra nhiều lớp tạo cảm giác về không gian xa gần.     Tranh phù điêu »